جرم نسوز سیلیسی

این جرم‌ها عموماً مقاومت مطلوبی در برابر سرباره‌های حاوی اکسیدهای آهن‌، سیلیسیم‌، آلومینیم و کروم داشته و از دیگر ویژگی‌های بارز آن‌، هدایت حرارتی پائین این جرم‌ها است. از این رو جرم‌های نسوز سیلیسی جهت کوره‌های القائی با ظرفیت‌های متفاوت و برای تولید چدن و فولادهای ساده کربنی مناسب بوده و با توجه به نوع مذاب و درجه حرارت کاربردی به چهار گروه تقسیم بندی می‌شوند‌. جرم‌های سیلیسی‌ با توجه به درجه خلوص Sio2 مصرفی‌، سختی یکنواخت‌‌، مقاومت به خوردگی بالا و سرعت کم کرسیتالیزاسیون مورد توجه است‌.

جرم ‌نسوز شامل خاک‌های سیلیسی، خاک‌های اسپینل، جرم روکش تاندیش، جرم‌های آلومینایی و … هستند و برای نسوزکاری کوره‌های القایی، پاتیل‌ها، تاندیش‌ها، ساخت بلوک‌های کوره، تعمیرات تاندیش، پاتیل و کوره مورد استفاده قرار می‌گیرند. رطوبت نسبی ‌و مقـدار SiO2/CaO فـاکتور بسـیار مهمـی در انـدازه گیـری‌ مقدار ویسکوزیته فاز مایع بوده که بر خـواص اسـتحکام و مقاومـت خمشـی نسـوز تـأثیر زیـادی خواهـد ‌داشت.

مزایا و مشخصات جرم نسوز

دارای مشخصاتی چون استحکام فشاری و خمشی بالا، خواص ترمومکانیکی مناسب، مقاومت به شوک حرارتی مناسب، مقاومت به خوردگی و سایش مناسب و خواص رئولوژیکی و قابلیت نصب مناسب می‌باشند.

کاربرد‌ جرم نسوز

در کوره های صنعتی و صنایعی مرتبط با فلزات آهنی و غیرآهنی، شیمیایی و پتروشیمی، شیشه و سرامیک، آلومینیم، مواد معدنی و سیمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.