ماسه ریخته‌گری

ماسه ریخته‌گری

مقاومت کوارتز و سیلیس تا دمای ۱۴۷۰ درجه سانتیگراد سبب شده از آن برای تهیه قالب های ریخته‌گری فلزاتی مانند فولاد، آهن سیاه، آلومینیم و آلیاژهای مس و همچنین به عنوان نسوز در ساخت کوره‌های آهن و فولاد، سرامیک، شیشه و سیمان استفاده شود.

  • در بیشتر ریخته‌گری های ماسه ای از ماسه سیلیسی (SiO2) استفاده می شود. ماسه در طبیعت به مقدار فراوان موجـود است. بنابراین دسترسی به آن آسان و ارزان است.
  • ماسه ریزدانـه سبب اسـتحکام قالب می شود.
  • قالب های ماسـه ای جهت قالب گیری تر که متشکل از ماسه نرم، خاک رس و آب است دارای بیشترین کاربرد در ریخته‌گری ماسه ای می باشد. (از واژه “تر” به این علت استفاده می شود که ماسه مورد استفاده در هنگام ریختن مذاب، تر و یا دارای رطوبـت می باشـد)
  • قالب هـای ماسـه ای را نـیز می توان پیش از ریختن مذاب در کوره خشک نمود. این قالب ها از قالب های تر محکم تر هســتند و دارای دقـت ابعـادی و (Hot tearing) سطوح تمام شده بهتری می باشند.
  • سیلیس ریخته‌گری آرا نسوز الوند، دارای بهترین مقاومت جهت تهیه قالب های ریخته‌گری انواع فلزات تا دمای ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد می باشد.